MHC – Stadie 12-14

12. Metasystematisk Här kan system ses som just begränsade, sammanhängande system och dessa kan koordineras eller jämföras med andra system. Det kan vara tex olika ideologier som jämförs eller kombineras. Man kan också förstå en ideologi och dess perspektiv på verkligheten med tillhörande agenda som något som skiljer sig från verkligheten och var detta glappet består i. Man kan också jämföra olika kulturer och värdesystem med varandra eller visa hur de samverkar. Ett sätt att definiera vetenskapligt tänkande är att kunna kombinera en analytiskt formulerad modell som härletts fram utifrån en uppsättning antaganden och testa denna empiriskt genom en uppsättning experiment.

Det kan också handla om att kombinera en systemförståelse av ekonomi med en systemförståelse för resursfrågor och väva in en social dimension som formulerat i Brundtlandkommissionens syn på hållbar utveckling. I mekaniken är Newtons rörelselag metasystematisk eftersom den koordinerar kraftgeometri med kinematik (acceleration). På den här nivån är man i regel varse att det börjar bli tunnsått med människor som kan föra så här komplexa resonemang. Har man insett enskilda systems otillräcklighet har man som regel en viss förståelse för tankens begränsningar.

13. Paradigmatisk På paradigmatisk nivå koordineras flera metasystem för att skapa hela paradigm. Här måste mycket stora mängder information och vitt skilda områden kunna överblickas. Det kan handla om tvärvetenskapliga områden som psykofysik. Nya formulerade paradigm är ofta originella och revolutionerande för samtiden. Det är enklast att hitta exempel från fysiken, till exempel vågekvationen som fås genom att koordinera Newtons rörelseekvation, allmänna gaslagen och kontinuitetsekvationen (samtliga metasystem) eller Maxwells ekvationer som också ger en vågbeskrivning fast av elektromagnetisk strålning.

Ett närmare exempel är om vi lyckas koordinera de olika modellerna från det här fältet, komplexitet, ego-utveckling, värderingar, struktur på det personliga planet. Sedan visar vi hur utvecklingen kan förstås som en växelverkan mellan en personlig utveckling, en kulturell utveckling, en teknologisk/organisatorisk och en beteendemässig. Då är vi uppe på paradigmatisk nivå, men vi är inte nödvändigtvis på det stadiet eftersom andra redan varit där före. Mer om skillnaden snart.

14. Kors-paradigmatisk Här koordineras följaktligen hela paradigm för att skapa kors-paradigm. Igen hittas enklast exempel genom att gå tillbaka till historiska exempel tex Copernicus som kombinerade elliptisk geometri med en heliocentrisk världsbild eller Newtons syntes mellan fysiken och den matematiska analysen. Commons nämner också framstegen av Descartes, Darwin, Einstein, Planck och Gödel. (Commons, M. L. & Richards, F. A. Four postformal stages In J. Demick (Ed.), Handbook of adult development (1999)).

Ytterst få personer hanterar de här nivåerna och det återstår att visa att exemplen ovan verkligen är kors-paradigmatiska, alltså med reservation för revideringar. Att visa att saker hör hemma där de gör görs genom att härleda framstegen i detalj och på så sätt steg för steg visa hur nivåerna på vägen upp byggs upp och med exakt vilka byggstenar. Hittills är det bara vågekvationen som härletts genom nivåerna. Härnäst står mekaniken med relativitetsteorin och kvantmekaniken med på listan, följt av koordineringen av de båda till strängteorin.

En sista liten kuriosa som kan nämnas är att Sara Ross föreslagit ett stadie 15 som hon kallar performative recursive som går ut på att se fraktalt mönster i hela utvecklingen genom alla stadier som upprepar sig i transitionerna mellan respektive stadie. Hon presenterade resultatet på en poster vid ett SRAD-möte, Commons promenerade fram, tittade en stund, hummade lite och gick sen vidare.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to MHC – Stadie 12-14

 1. Stina says:

  Tack Kristian!
  Nu börjar jag få ett bra grepp om MHC. Konkreta exempel hjälper 😉
  Stina

 2. Kristian says:

  *gilla* 😉

 3. Pingback: MHC – Transitionssteg | Fication

 4. Pingback: Peeking at Peak Oil | Fication