Spiral dynamics

Nu tänkte jag ta upp modellen Spiral dynamics eftersom den är förhållandevis enkel att förstå vilket gör den bra som introduktion. Värderingar är också något som syns tydligt i samhällsdebatter vilket gör modellen till ett användbart verktyg att navigera i diskussioner och i olika subkulturer med. Det känns aktuellt och angeläget bland annat efter den senaste tidens diskussioner om grogrunder för främlingsfientliga värderingar i och med Breiviksattentatet. Spiral dynamics tillför, liksom alla andra vuxenutvecklingmodeller, ytterligare en dimension till förståelsen i form av ett utvecklingsperspektiv på värderingarna och diskurserna som existerar och kolliderar med varandra.

Modellen Spiral dynamics kommer från Clare Graves (1914-86) som var professor i psykologi från Union Colleague i New York och vidareutvecklades av Don Beck och Chris Cowan. Graves sökte en syntes mellan olika skolor som representerades av Abraham Maslow (främst), B.F. Skinner och Carl Rogers. Precis som Piaget så undersökte han hur människor uppfattade världen och värderade på olika sätt snarare än att finna rätt världsbild och rätt värderingar. Han gav sina studenter frågan ”Hur fungerar en mogen och rationell människa?” och fick ett antal olika svar som han delade in i olika högar med liknande svar. Sedan bad han ett antal människor ordna högarna efter mognad eller utveckling och de kom fram till samma ordning. Han studerade också hur dessa förändrades med tiden.

Ett nyckelbegrepp i Spiral dynamics som introducerades av Beck och Cowan är vMeme som står för value-meme. Begreppet meme som kommer från Richard Dawkins the Selfish gene är en informationsmängd, en idé, en –ism, en värdering eller liknande som sprids genom befolkningen likt ett virus. Människor kan man här se som värddjur för informationsviruset som sprider sig mer eller mindre effektivt beroende på hur mottagliga människorna är, alltså grogrunden. På samma sätt som organismer kan ses som värddjur för gener som sprids vidare om de har livskraft kan vi se idéerna spridas vidare och evolvera till alltmer komplexa former.

När det gäller Spiral dynamics så handlar det inte om enskilda värderingar utan om hela värdesystem. En vMeme är alltså en sammanhängande uppsättning eller kluster med grundläggande åsikter och värderingar. Om en person till exempel visar en hög tolerans för olika kulturer så kan man förvänta sig att denne också förespråkar mänskliga rättigheter och åsiktsfrihet. En annan person som förespråkar konformism och lydnad kan förväntas vara religiös och ibland även bokstavstroende. På liknande sätt går det att identifiera 8 eller till och med 9 olika värdesystem.

Clare Graves hade som grundhypotes att värdesystemen är en konsekvens av hur individen (eller kulturen) ser på sin omvärld. Värdesystemet är alltså ett svar på ens (upplevda) livsomständigheter. Om man exempelvis ser på andra människor som i grund och botten egoistiska och våldsamma varelser så är det sannolikt att man förespråkar lag, ordning och konformism för att tämja dessa. Ett vidare antagande är att värdesystemen i historiens så väl som i individers utveckling svänger mellan två ytterligheter, individualism och kollektivism. Men det är inte en pendelrörelse som bara går fram och tillbaka utan någon progression utan en spiralrörelse där den för varje varv också rör sig uppåt – därav namnet på modellen. Varje ny nivå eller stadie bygger vidare på föregående, men är samtidigt en reaktion mot den och försöker lösa de problem som föregående skapar.

Man brukar se på och använda modellen på tre sätt:

  • Som en utvecklingpsykologisk modell, precis som Loevingers och Kegans modeller, både för individer och för grupper av människor,
  • Som en idehistorisk modell över hur människans värderingar utvecklats genom historien,
  • Som en karta över värdelandskapet som idag visar sig i debatter, i konflikter, på nätet osv.

Det empiriska underlaget får betecknas som svagt och den underliggande mekanismen med växlingarna kollektivism-individualism kan ifrågasättas.  Det finns inte heller någon scoring-manual eller några tunga vetenskapliga publikationer att tala om (såvitt jag vet). Men man kan säga att modellen får stöd av andra intilliggande modeller, främst Loevingers ego-utvecklingsteori som kommer fram till ungefär liknande slutsatser. Det går också att visa att värdesystemen blir alltmer komplexa. Vidare tycker jag man kan säga att en värdering eller ett värdesystem inte är lika grundläggande som en ”ego-struktur” eller ett meningsskapande som jag beskrivit tidigare. Värdesystem menar jag är lite mer flyktigare än så och det är också fullt möjligt att glida bakåt till ett tidigare värdesystem, tex om du byter livsmiljö. En utförligare diskussion om innehåll kontra struktur och hur stadierna i de olika teorierna förhåller sig till varandra kommer senare.

Efter att Clare Graves gick bort fortsatte framför allt Don Beck och Chris Cowan arbetet och har inriktat sig mot aktivism, tillämpning, konsultarbete och även andliga kretsar snarare än vidare forskning inom det akademiska. Bland annat var de aktiva i Sydafrika efter apartheid-systemet föll samman vilket beskrivs i The Crucible: Forging South Africa’s Future som jag kanske hinner läsa någon gång.

Några svenska bloggar som tar upp Spiral dynamics:

http://dynamiskaspiralen.blogspot.com/2008/12/introduktion-till-spiral-dynamics-sd.html

http://mattiasostmar.wordpress.com/2010/07/26/natet-svaljer-allt-medvetandet-evolverar-och-min-begransade-framgang-som-pedagog-pa-centerpartiet/

http://www.bravenewworld.nu/2010/08/spiral-dynamics-8-nivaer-av.html

http://agneshelliden.blogspot.com/2011/02/spiral-dynamics.html

http://hogberg.org/integral.html

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.