Intro – egostadier

När jag nu går igenom stadierna av ego-utveckling är det några saker man bör vara medveten om.

– Respektive stadie utvärderas genom meningskompletteringstesterna WUSCT eller LDP som ju består av 36 påbörjade meningar som personen ska avsluta. Meningarna skiljs ut och kodas var för sig. Resultatet blir då i regel en hagelskur som kan spänna över flera stadier, tex 2 Oppurtunist, 8 Diplomat, 20 Expert, 5 Achiever och 1 Individualist. Sedan gör kodaren en intuitiv helhetsbedömning av protokollet som helhet och placerar personen vid ett visst stadie, kanske Expert i fallet ovan. Men det är alltså en stark förenkling att säga att personen befinner sig vid ett visst stadie. Man kan uppvisa olika mognad i olika domäner av livet och inom en och samma domän (tex ledarskap) kan man också variera med dagsform, med vilka situationer som dyker upp och vilka personer man omges med.

– Det är alltså frestande att stereotypa personer till höger och vänster och säga att det där är en typisk Expert eller Individualist, framför allt utan att de har gjort något meningskompletteringstest. Men detta är ändå något jag kommer göra mig skyldig till här när jag ger exempel. Eller om man ska vara noga så kommer jag att säga att den och den personen i den här typen av situation visar upp det här meningsskapandet.

– Det finns andra faktorer eller perspektiv som personlighetstyp, ledarstilar, kulturella faktorer osv som också kan användas för att förklara varför en person är och handlar som den gör, men det lämnar jag vid sidan tills vidare. Alla de faktorerna eller perspektiven kan användas för att analysera hur en person eller ledare fungerar, men nu fokuserar jag på det jag menar är det allra tyngsta och viktigaste – stadie av ego-utveckling eller meningsskapande.

– När man diskuterar vilket betydelse en ledare och dennes meningsskapande har på en grupp så är det idag populärt att inte fokusera på ledarens egenskaper utan snarare på organisationens kultur eller andra aktörer. När det handlar om ledarskap kommer jag att fokusera just på ledaren och dennes förmåga att skapa en sund kultur och hantera yttre omständigheter och andra aktörer.

– Avslutningsvis något som också är oerhört viktigt att påpeka och egentligen värd en längre diskussion: Högre är inte bättre per se! En person som befinner sig på ett högre stadie är inte mer värd eller bättre än en på ett lägre stadie! En människa på ett högre stadie är inte heller nödvändigtvis lyckligare. Den kan vara mycket ensam och missförstådd av sin omgivning.

Loevinger intresserade sig främst för vanliga människors sätt att hantera sina vanliga liv medan Torbert mest intresserade sig av ledare. Så Loevinger skulle nog säga att högre inte är bättre och Cook-Greuter har sagt det. Torbert ser framför allt på hur personerna hanterar ledarskap och kallar ett ego-stadie för en Action-logic, vilket ungefär kan översättas med en livsstrategi. Och ju högre stadie desto större handlingsrepertoar, desto större förmåga att reflektera och desto större förmåga att ta hänsyn till olika faktorer och olika människors eller gruppers intresse. Man kan sammanfatta det med ”rätt person på rätt plats”. En viss person kan känna sig missförstådd och understimulerad på en viss position medan en annan kan vara ”in over his head” och en tredje kan vara en katastrof för sin omgivning.

Jag anger respektive stadie med en procentsats för hur många som utvärderats där från en blandad population av 4510 vuxna i USA. Jag använder oöversatta stadiebenämningar, vilket är en tillfällig och kanske lite krystad lösning. Jag beskriver stadierna utifrån källorna Measuring ego development 2nd edition (Hy/Loevinger, 1996), Action Inquiry (Torbert, 2004), Nine levels of increasing embrace (Cook-Greuter, 2005), en mycket bra föreläsning av Cook-Greuter på Integrallife.com samt lite från Kegans arbete, allt filtrerat i mitt huvud förstås. Gå gärna vidare till förstahandskällorna för att skapa en egen föreståelse. Cook-Greuters Nine levels ger en mycket bra översikt och hon får betraktas som den idag största auktoriteten på ego-utveckling. Den finns att ladda ner på hennes hemsida.

När du läser om stadierna, fundera på följande:

– Vilket eller vilka stadier är det som utgör normen i dagens samhälle? Det är individer som studeras men ego-utveckling är ju något som sker i individens samspel med den omgivande kulturen och samhället (det var ju det där med fylogen och ontogen utveckling). På så sätt kan man säga att kulturen och samhället stödjer en utveckling upp till en viss nivå för att sedan snarare hålla tillbaka en.

– Var också observant på dina egna reaktioner för respektive stadie. Kanske du hittar något som låter väldigt vettigt, något som låter helt idiotiskt och något som låter väldigt flummigt.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.