Kegan 5

Kegans teori baserades på observationer av ett 40-tal personer i terapi, och inspirerades också av andra modeller som Piagets, Kohlbergs och Loevingers (som jag ska gå igenom härefter). Utifrån modellen skapade han och sina kollegor en intervjumanual för att utvärdera vid vilket stadie en person skapar mening. Det är viktigt att påpeka att teorin ligger till grund för intervjun och tolkningen av resultatet görs utifrån den färdiga teorin.
Intervjun som kallas subject-object interview tar över en timme att genomföra och ytterligare några timmar att utvärdera för varje person. Intervjun går till så att den intervjuade personen får välja ett par av ett antal färdiga ämnen som kan handla om allt från relationer till arbete att prata om och kring. Intervjuarens uppgift är att försöka ”proba” efter underliggande antaganden som personen inte ifrågasätter, t ex om personen sitter fast i och styrs av relationer eller av de egna behoven. Detta kräver förstås stor skicklighet hos intervjuaren. Intervjun bandas, transkriberas och kodas, dvs man kartlägger stadie av meningsskapande, från 2 till 5 med fyra transitionssteg mellan varje stadie. Man kollar också interrater agreement, dvs så att två olika utvärderare scorar samma material vid samma stadie.

Två resultat som redovisas i ”In over our heads” är först en longitudinell studie (man intervjuar fler gånger med en tid – ett till flera år – emellan för att se om det blir en förändring däremellan) av 22 individer visar att personernas meningsskapande gradvis utvecklades mot högre komplexitet, typiskt ett eller två transitionssteg (femtedelar) åt gången.

En annan undersökning av 342 individer ger följande fördelning för respektive stadie och mellanliggande transition:

Stadie: Andel
2: 5%
2-3: 8%
3: 14%
3-4: 32%
4: 34%
4-5: 6%
5: <1%

Vad jag tycker är anmärkningsvärt är att Kegan såg transitionerna som potentiella kriser (en ordning kallade han ju “truce” – vapenvila). Alltså befinner sig ungefär hälften av alla intervjuade personer mitt emellan två stabila stadier i ett möjligt kaos. Men om en tredjedel befinner sig mellan 3 och 4, skulle det inte kunna finnas ett stadie där som Kegan missat? Nackdelen här är att det inte finns någon strategi att modifiera modellen utifrån data.

 

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.