Om skillnaden mellan etik och moral

Skillnaden mellan etik och moral blandas ibland ihop och för en del sätts likhetstecken dem emellan. Ofta beskrivs etiken som läran om det rätta handlandet och moralen som det faktiska handlandet eller beteendet. Etiken ska då vara något som ligger grund till moralen, alltså resonemangen som bör mynna ut i ett faktiskt handlande. Etik som hur man tänker och tycker att man borde göra och moralen vad man faktiskt gör.

Inom vuxenutveckling är kanske inte läran eller filosofin om handlandet det som är mest intressant utan snarare olika enskilda människors etik och moral. Kohlberg undersökte ju människors resonemang kring hypotetiska situationer, tex Heinz dilemma. Det heter ju Kohlbergs stadier av moralisk utveckling, men det borde kanske snarare heta Kohlbergs stadier av etisk utveckling eftersom det handlar om vad försökspersonen resonerar sig fram till – etiken. Om dessa resonemang sedan mynnar ut i ett handlande, en moral, som faktiskt är i linje med detta är en annan fråga. Något Kohlberg förmodligen tog för givet. (Och Bengt Brüldes moraltest i Christer i P3 borde då följaktligen kallas etiktestet.)

När Kegan sedan vidareutvecklar Piagets och Kohlbergs slutsatser med sin subjekt-objektteori så vill han ju hitta en underliggande struktur för identiteten och meningsskapandet. Och det gör han med de tre aspekterna eller dimensionerna knowing, being och doing, eller kognition, affektion och beteende (samma dimensioner för meningsskapandet anger ju Cook-Greuter i ego-utvecklingsteorin). Dessa dimensioner är alltså sammanflätade och sammanhängande enligt de som förespråkar ett holistiskt meningsskapande.

Jag föreläste för ett par veckor sen om Kegan och nämnde Subjekt-objektintervjun varvid Thomas Jordan påpekade att det inte handlade om att personen ska resonera kring hypotetiska situationer utan faktiska och eget upplevda situationer där man ska resonera kring varför man gjorde som man gjorde och tänkte som man tänkte. Det är en viktig skillnad och först då man kommer åt meningsskapandet, den djupliggande affektiva dimensionen.

Det här anknyter Kegan till i sin Immunity to change till när det gäller att byta ett beteende, skaffa en ny vana, eller avskaffa en befintlig. Man måste ändra sin förståelse av situationen och inse vad man bör göra (knowing) och man måste ändra sin syn på sig själv (being). Om man lyckas med detta så måste man också testa att handla på det nya sättet (doing). Först då märker man om etiken och moralen hänger ihop. Mer om Immunity to change senare.

Populära talesätt som anknyter till glappet mellan etik och moral:

“You talk the talk. Let’s see if you walk the walk.” (från Full metal jacket)

”Att leva som man lär.”

“Barn gör inte som man säger, de gör som man gör.”

”Your ego is writing checks that your body can’t cash in.” (från Hot shots)

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.