MHC – Stadie 9-11

I och med nästföljande stadie går vi från det specifika och konkreta till det abstrakta och föreställda.

9. Abstrakt Tidigt formaloperationell som Piaget kallade det, introducerar abstraktioner som stereotyper (invandrare, terrorister, ledare), personlighetsdrag (godmodig, opålitlig, reko), kvantifikatorer (alla, ingen, alltid) eller abstrakta variabler som x, y eller t. Variablerna pekar inte på specifika eller konkreta lägen eller tidpunkter ”ute i verkligheten” utan de är just generaliseringar och pekar på alla möjliga utfall av x, y eller t. Vanliga argument på abstrakt form är generaliseringar och imperativ utan rationalisering ”Regler ska följas!”

10. Formell Två abstrakta variabler koordineras, typiskt i ett orsak-verkansamband av formen ”om xy” (observera att x och y måste vara abstrakta variabler, jfr med stadie 7 primär). Det sker vid logiska härledningar och formulering av enkla fysiska lagar. Ökad koldioxidnivå i atmosfären ger ökad global uppvärmning, ökad BNP ger mer lycka, demokratisering ger mindre grad av krigsföring osv. Här ser vi till exempel på envariabelsamband f(x), till exempel tyngdlagen F = mg som säger att jordens dragningskraft på en kropp (abstrakt variabel) är lika med kroppens massa (abstrakt variabel) gånger gravitationskonstanten.

11. Systematisk Minst två formella samband ska koordineras och samverka för att skapa ett koherent sammanhängande system. Den enklaste formen är en ond cirkel där a medför b som i sin tur medför a, tex ”för att få ett jobb måste man ha en bostad, men för att få en bostad måste man ha ett jobb”. Eller i klimatfrågan där ökad koldioxidnivå ger ökad temperatur vilket i sin tur bidrar till ökad koldioxidnivå. Matematiskt ser vi det som flervariabelsamband f(x,y), till exempel Newtons tyngdlag på generell form där gravitationskraften mellan två kroppar är en funktion av kropparnas massor m1 och m2 såväl som avståndet emellan dem r enligt F = m1m2G/r2. Vanliga ord som dyker upp på systemnivå är kontext, ideologi, struktur, kultur, multivariat och förstås system som i politiskt, ekonomiskt eller ekosystem.

Värt att notera är att dessa tre stadier som behandlar abstrakta variabler och samband har motsvarigheter i de konkreta stadierna 6-8. Preoperationell – en historia; primär – en historia koordineras med verkligheten; konkret – flera historier koordineras.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to MHC – Stadie 9-11

  1. Joakim Grundh says:

    Får man smyga in en fråga om hur många stadier man urskiljt? Eller följer uppföljningen snabbt så man kan ge sig tåls?

  2. Kristian says:

    Det blir tre till, 12-14.
    (utöver det är faktiskt ytterligare en föreslagen men det lämnar jag därhän…)