Struktur och innehåll

Nu ska jag äntligen plocka upp MHC-tråden genom att gå igenom det mest centrala, skillnaden och relationen mellan innehåll och struktur. Men vad är en struktur?

Ordet dyker upp på många ställen med olika betydelser och själv har jag ju disputerat i strukturmekanik (som till skillnad från mekanik handlar om att räkna på sammanhängande system av flera kroppar). Annars kan det handla om någon organisation av människor eller data, eller infrastruktur och ibland kan tydligen strukturer ha makt och förtrycka vissa grupper.

Om man ser hur struktur och innehåll förhåller sig till varandra så kan man uttrycka det som:

Struktur är hur vi organiserar saker.

Och saker är innehåll. Några exempel, en förening består av en ordförande, en vice ordförande, en sekreterare, en kassör osv. Innehållet är personerna, Alice, Bob, Cecilia osv, och strukturerna är positionerna som de tillsätter och spelreglerna kring dessa.

Data har vi i filer och filer organiserar vi i en hierarkisk filstruktur, ett bibliotek som vi browsar med utforskaren. Eller också ligger filerna lagrade ute på nätet, kanske i fragment hos olika värdar.

Strukturer är som upptrampade stigar i skogen som blir vägar (infrastruktur). Ibland säger folk ”krossa strukturerna” som att man ska ge sig ut i obanad terrräng, ut i det oorganiserade kaoset, eller bara för att det rådande organisationssättet är otillräckligt. En struktur kan vara schemat, kursplanen eller sättet man lär ut ett kursinnehåll. Det kan också vara våra tankar och vår världsbild. Så fort det är någon sorts ordning så är det en struktur. Över huvud taget kan vi säga att språket vi använder, bokstäverna och meningsbyggnaden jag använder här, utgör en struktur. Så vi kan också säga:

En struktur definieras av relationerna mellan de ingående elementen (innehållet).

Om vi nu återvänder till Kohlbergs frågeställning att skilja svar som till innehåll låter lika så handlar Commons approach om att titta på strukturen i svaren och inte i innehållet, alltså hur de argumenterar för det sina ställningstaganden och inte vilka ställningstaganden de gör.

När man använder MHC så tittar man alltså inte på innehållet utan på strukturen och avgör hur komplex strukturen är, alltså hur komplex argumentationen är.

Betrakta följande element:

Stol                     Bord                   Soffa                  Möbler

Hur organiserar vi dessa?

De tre första är en delmängd i den fjärde: StolBord och Soffa är alltså specialfall av Möbler. Därför kan vi säga att vi strukturerar elementen i en hierarki där de tre första läggs vid sidan om varandra och den sista ovanför. Man säger att möbler koordinerar de första tre. Enligt MHC kan vi alltså dessutom avgöra hur komplex ovanstående koordinering är: abstrakt. Möbler är en abstrakt variabel då den koordinerar

Ett annat exempel är följande:

Fjäderns längd är:

1 m                2 m                3 m                x

Här är de tre första specialfall och den fjärde en abstrakt variabel. Ovanstående har samma struktur som möbel-exemplet och båda strukturerna ska vi också snart se är lika komplexa då x är en abstrakt variabel som koordinerar alla tänkbara utfall av fjäderlängd: 1, 2, 3, 5.5, 17.333… m osv.

Observera att MHC bara kan bedöma struktur i information, det går inte att säga att ett fenomen eller föremål har en viss komplexitet – bara att vår förståelse för fenomenet eller kunskapsinnehållet i ett visst föremål har en viss nivå av komplexitet.

Avslutningsvis vill jag betona hur centralt det är att hålla isär struktur och innehåll. MHC handlar om att bedöma strukturer, innehållet är oväsentligt.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Struktur och innehåll

  1. Pingback: Struktur och innehåll igen | Fication